ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ