ОЛОН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ