СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД БҮЛЭГ НЭМЭХ ТУХАЙ