БУГАТ СУМЫН АХМАДЫН ӨРӨӨНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХАТУУ ЭДЛЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫГ ХҮЛЭЭЖ АВАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ