ОРОН НУТГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛЫН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ А/488