ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭН ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ А/505