СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД БҮЛЭГ НЭМЭХ ТУХАЙ А/521