“НЭГДҮҮГЭРТ ХҮҮХЭД” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ А/591