УСАН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ТАЛААРХ АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ А/551