МАЛ АМЬТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ А/646