УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ А/665