Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай