Засгийн газрын Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт бүтэн жилийн тайлан