ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС