Аймгийн 2024 оны боловсрол эрүүл мэнд соёлын салбарын Засварыг хөрөнгөөр тендер /харьцуулалтын арга, нээлттэй тендер/-ээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт