АЙМГИЙН 2023 ОНЫ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН САЛБАРЫН ЗАСВАРЫН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН