Аймгийн 2024 оны боловсрол, эрүүл мэнд, соёлын салбарын засварын хөрөнгөөр шууд гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт