Аймгийн 2024 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тендерээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний жагсаалт