Баян-Өлгий аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2024 онд тендер /харьцуулалтын арга/-ээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт