Аймгийн 2024 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шууд гэрээгээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалт