ОРОН НУТАГТ МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН БҮСЧИЛСЭН ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Үндэслэл: Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2021 оны 91 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Санхүүгийн зохицуулах хорооны сургалтын журам”-ын 1.2, 2.1, 2.4.3, 2.6, 4.1, 4.2, 4.3-д тодорхойлсон сургалт.

Хамрах хүрээ: Барьцаалдан зээлдүүлэх журмаар олгох мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд, мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг байнга, ашиг олох зорилгоор эрхлэх иргэдэд Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хууль, холбогдох журам, зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ, зээлийн, батлан даалтын, барьцааны гэрээний ерөнхий загварыг баталсан тогтоолын танилцуулга, зөвшөөрлийн цахим системийг ашиглах зааварчилгаа, иргэний мөнгөн хөрөнгө, хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гарал үүслийг хянах, бүртгэх үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжийг танилцуулах сургалтыг 2024 оны 02 дугаар сарын 07, 08-ны өдөр цахимаар зохион байгуулна.

Баруун бүс: Баян-Өлгий, Ховд, Увс, Завхан, Говь-Алтай, Дорноговь, Дундговь

                        Хугацаа: 2024.02.07, 10.00-12.20         

ХОЛБООС:  

Wednesday, February 7 · 10:00 – 12:00am

Time zone: Asia/Ulaanbaatar

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/eyr-rfqk-wdz

You May Also Like