45 метр өндөр холбооны цамхгийг хүлээн авах комисс байгуулах тухай