Аймгийн ЗДТГ-ын Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөө