Erkebulan Samat

administrator

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

READ MORE

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 13 БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДСАН БАЙНА.

Бүртгэл: 2023 оны 04 дүгээр сарын сарын 13-ны өдрийн 09:00 цагаас 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд /10 хоног/ цахимаар хийгдэнэ. (Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч хариуцна) Шалгалт: 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09:00 цагаас хуваарийн дагуу аймгийн ЗДТГ-т болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://hh.csc.gov.mn/view/69a1fd65-bcee-41ba-a852-86686cc67c73 үзнэ үү.

READ MORE

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т: Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сул орон тоог олон нийтэд мэдээлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн […]

READ MORE

Хөрөнгө зарцуулах тухай

READ MORE

тэтгэлэг

READ MORE

мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл

READ MORE

АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

READ MORE

Тусгай шалгалтад бүртгүүлсэн иргэдийн анхааралд!

Ахлах болон туслах түшмэлийн албан тушаалын шалгалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Дэс түшмэлийн албан тушаалын шалгалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр тус тус зохион байгуулна

READ MORE

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ ХОЛБОГДОЛТОЙ ЗОРИЛТОД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ЗӨВЛӨМЖ

READ MORE

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

READ MORE