Erkebulan Samat

administrator

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2023 оны эхний хагас жил

2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн тус аймагт холбогдолтой 50 хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 81 заалтыг хяналтад авч, орон нутагт хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулсан ба Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний www.unelgee.gov.mn мэдээллийн нэгдсэн системд Монгол Улсын 3 хуулийн 4 заалт, Улсын Их Хурлын байнгын хорооны 2 тогтоолын 4 заалт, Ерөнхийлөгчийн […]

READ MORE

Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ 1.6 км

READ MORE

ТУСГАЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНУУРЫН АМЬТНЫГ АГНАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

Хугацаа: 2023 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр 10:00 цагт эхэлнэ. Байгаль орчин, Аялал  жуулчлалын  сайдын  2023 оны “Хуваарь   батлах  тухай ”  A/21 5 дугаар тушаалыг үндэслэн аймгийн хэмжээнд 2023 онд тусгай зориулалтаар агнуурын амьтдыг агнах, барих зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулна Бүртгэл:                                                                      2023.08.17-ны өдрөөс эхэлж 2023 оны 08–р сарын 27-ны өдрийн 10 […]

READ MORE

Алтай бидний нийтийн гэр олон улсын зохицуулах зөвлөлийн 17 дугаар хуралдааны хөтөлбөр

READ MORE

АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

     

READ MORE

ТУСГАЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНУУРЫН АМЬТНЫГ АГНАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ УРИЛГА

Хугацаа: 2023 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдөр 10:00 цагт эхэлнэ.           Байгаль орчин, Аялал  жуулчлалын  сайдын  2023 оны “Хуваарь   батлах  тухай ”  A/21 5 дугаар тушаалыг үндэслэн аймгийн хэмжээнд 2023 онд тусгай зориулалтаар агнуурын амьтдыг агнах, барих зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдааг зохион байгуулна.     Бүртгэл:                                                                      2023.07.17-ны өдрөөс эхэлж […]

READ MORE

АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ШУУД ГЭРЭЭГЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

READ MORE

Худалдан авах ажиллагааны 2022 оны тайлан

READ MORE

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

READ MORE

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 13 БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДСАН БАЙНА.

Бүртгэл: 2023 оны 04 дүгээр сарын сарын 13-ны өдрийн 09:00 цагаас 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд /10 хоног/ цахимаар хийгдэнэ. (Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч хариуцна) Шалгалт: 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09:00 цагаас хуваарийн дагуу аймгийн ЗДТГ-т болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://hh.csc.gov.mn/view/69a1fd65-bcee-41ba-a852-86686cc67c73 үзнэ үү.

READ MORE