Erkebulan Samat

administrator

Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2020-11-11/ 371 тогтоол

READ MORE

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

READ MORE

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2021-2024 ОН/

READ MORE

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

READ MORE

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

READ MORE

ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАР

ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ЗАР

READ MORE

Тооллогын комисс байгуулах тухай А/11

READ MORE

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/06

READ MORE

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/21

READ MORE

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

READ MORE