Erkebulan Samat

administrator

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

READ MORE

Аймгийн ЗДТГ-ын Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

READ MORE

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2020 ОНЫ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

READ MORE

2021 ОНЫ СУМДЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨВ

READ MORE

2021 ОНД ЗАРЦУУЛАХ СУМДЫН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САНГИЙН ТОГТООЛ

READ MORE

АЙМГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ

READ MORE

АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ

READ MORE

2021 ОНЫ СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТӨСӨВ

READ MORE