Erkebulan Samat

administrator

” ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН”

READ MORE

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

READ MORE

Санхүүгийн Тайлан 2020

READ MORE

Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

ТАТАХ

READ MORE

Ажлын хэсэг томилох тухай А/14

READ MORE

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/13

READ MORE

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/12

READ MORE

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/09

READ MORE

Баян-Өлгий аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

READ MORE

АВЛИГЫН ЦААНА

READ MORE