Erkebulan Samat

administrator

АЙМГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ

READ MORE

АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ

READ MORE

2021 ОНЫ СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТӨСӨВ

READ MORE

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2020 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

READ MORE

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

READ MORE

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

READ MORE