БУГАТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ