Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж