ТӨСӨЛ, ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖЛААР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨТӨЛБӨР