Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөө