Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнийн биелэлт