Тендерийн урилгын зар

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/ ажлын техник технологийн зөвлөх үйлчилгээ

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Үйлчилгээ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240103117

READ MORE

Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хатуу эдлэл худалдан авах

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240102060

READ MORE

Аймгийн төрийн албан хаагчдыг компьютержуулах

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240102061

READ MORE

Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн зөөлөн эдлэл худалдан авах

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240102059

READ MORE

Цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Алтай сум, 3, 5 дугаар баг, Баяннуур сум, 3 дугаар баг/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ЭХЯ/20240101028

READ MORE

Аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газарт автомашин, механизм худалдан авах

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн Цахилгаан Шугам Сүлжээний Газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАЦШСГ/20240102007

READ MORE

Сагсай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1 дүгээр сургуулийн хичээлийн байрны хаалга, цонх солих ажил

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240201106

READ MORE

Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур байрны барилгын их засвар

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240201094

READ MORE

Татварын хэлтэст тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/20240202047

READ MORE

Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: ЗТХЯ/20240101099

READ MORE