Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл