2021 оны 07 дугаар сарын 29-ны өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ