ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ /ТУХАЙН АЛБАН ТУШААЛЫН/ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР