Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Б.Мухамед

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Боловсрол

2002-2007 онд Цагдаагийн академи дээд, баклавар “Эрх зүйч”

2014 онд Удидлагын хөгжлийн академи,“Төрийн захиргааны удирдлагаар мэргэшүүлэх

2015-2016 онд “Хууль зүйн ухааны магистр”

2017-2018 онд Удирдлагын академи, “Төрийн удирдлагын менежер”

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2002-2003 онд Баян-Өлгий аймгийн Цагдаагийн хэлтэс, Хэв журмын цагдаа

2003-2007 онд Цагдаагийн академи, Сонсогч

2007-2011 онд Баян-Өлгий аймгийн Цагдаагийн газар, Мөрдөн байцаагч

2011-2013 онд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар,  Хууль зүйн хэлтсийн дарга

2012-2013 онд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Улсын байцаагч

2013-2014 онд Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, Захиргаа, санхүүгийн албаны ахлах мэргэжилтэн, ЭБАТ

2014-2015 онд Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, Хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, ЭБАТ

2015-2021 онд Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Газрын дарга

2021 оноос Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байна.

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Аймгийн Засаг даргын ажлын алба нь Тамгын газар байх бөгөөд дор дурдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

-Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл зохиох, зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх, бодлогын удирдамжаар хангах

-Засаг даргаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зохион байгуулалт, эрх зүй, аж ахуйн талаар Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нутгийн захиргааны байгууллагыг чиглүүлэн удирдахад нь Засаг даргад туслах

-Хурал, Засаг дарга, доод шатны нутгийн захиргааны байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах

-Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцох

-Тамгын газрын бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах

-Төрийн захиргааны ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах

-Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, аж ахуйн талаар үйлчлэх.

Алсын хараа

Эрхэм зорилго, зорилт

Бүтэц зохион байгуулалт