Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Төсөвт өртөг 13,200.0 сая төгрөг

Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Төсөвт өртөг 13,200.0 сая төгрөг

2020 онд санхүүжих 5,449,400,000 ₮