Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Буянт сум/ 2,974.0 сая төгрөг

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Буянт сум/ 2,974.0 сая төгрөг

Төсөвт өртөг 2,974.0 сая төгрөг