Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Төсөвт өртөг 7,501.4 сая төгрөг

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “Агайын”ХХК Зураг төслийн автор: “Бьюлдингс текноложи” ХХК Захиалагчийн хяналтын байгууллага: ГХБХБГ Гэрээний дүн: 6 898 000 000 төгрөг Санхүүжилт: 1 489 611 957 Гэрээний эхлэх, дуусах огноо: 2019 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Ажлын явцын хувь: 66 хувьтай Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас: 99857447 Тулгамдаж буй асуудал: Гадна засал, гадна тохижилтын ажлыг тендер зарлахдаа хассан байна. Ажлын явц: 6 давхрын цутгалт хийгдэж, 3 давхарын өрлөг хийгдсэн. Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: гэрээний хугацаанд БУА-ыг дуусгах