ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛИЙН ҮНЭЛГЭЭБОЛОН ЗӨВЛӨМЖ