Үе үеийн Засаг дарга нар

Бажийн Хаби

    1940-1942 он

Дүзелбайн Женисхан

1944-1950 он

Б.Шагдар

 1952-1954 он

Мухамадийн Хурманхан

1954-1955 он

Шабийн Хабдыл

1956-1959 он

Жуанганы Рым

1959-1970 он

Асханбайн Сарай

1970-1978 он

Кусбекийн Хызырхан

1978-1989 он

Таягийн Даваажав

1989-1990 он

Күнтуганы Мизамхан

1990-1996 он

Кыдырийн Мейрам

 1996-2000он

Хабдсиламын Баделхан

 2000-2004

Омарын Хавсатар

 2005-2007 он

Сакейн Хавал

2007-2012 он

Хузкейн Дармен

2012-2016 он

Айпийн Гылымхан

2016-2020 он